Yönetmelik

 

Siirt Üniversitesinden:

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT VE YÖRESİ EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir..

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)      Üniversite: Siirt Üniversitesini,

b)      Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

c)      Merkez: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç)   Müdür: Merkezin Müdürünü,

d)     Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e)      Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

 

           

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

            Merkezin amacı

            MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Siirt ve yöresinin el sanatlarının geliştirilmesi için gerekli araştırmalar yapmak.

            Faaliyet Alanları

            MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)      Siirt ve yöresindeki el sanatlarının durumunu ve sorunlarını belirlemek, el sanatlarını geliştirmesi ve uygulanması için gerekli araştırmalar yapmak,

b)      El sanatlarının yöre ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

c)      El sanatlarının Siirt ve yöresinin tanıtımına katkısını sağlamak, sergiler açmak, yöre turizminin gelişmesine yönelik olarak seminer, konferans, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç)  El sanatları ile ilgili kaynak kitap ve doküman temin etmek, Üniversite kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunmak, veri bankası oluşturmak, yayın ve yayım faaliyetinde bulunmak

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Merkez Sekreteri ve Görevleri

 

            Merkezin yönetim organları

            MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)      Müdür

b)      Yönetim Kurulu

c)      Danışma Kurulu

            Müdür

            MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

            (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi kadardır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, yardımcısının görev süreside sona erer. Müdürün yokluğunda müdür yardımcısı Müdürlük görevini vekaleten yürütür. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

            MADDE 9-  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)      Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak,

b)      Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c)      Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

            MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

            MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)      Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,         

b)      Proje  gruplarının  çalışma esaslarını  belirlemek,           

c)      Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,       

ç)  Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,  

d)     Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e)      Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,       

f)       Merkez tarafından açılacak kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifikaları belirlemek ve Senatonun onayına sunmak.

 

 

 

Danışma kurulu ve görevleri

            MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç üyeden oluşur;

            (2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

           

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Personel ihtiyacı

            MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı,  2547 sayılı kanunun 13. maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

            MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Öğr. Gör. MUHAMMED KESKİN
Güncelleme : 16.05.2022 11:40:57